Kielce Wiadomości Sport Informacje

Nowoczesny Kampus laboratoryjny GUM w Kielcach. Podpisano umowę

Budowa nowoczesnego laboratorium badawczego, które stanie się centrum polskiej metrologii i będzie pracować m.in. na rzecz podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym – to strategiczny cel podpisanej w sobotę w Kielcach przez Główny Urząd Miar i Politechnikę Świętokrzyską umowy konsorcjalnej.

Bliżej budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar


13 października w obecności Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz oraz przedstawicieli GUM i Politechniki Świętokrzyskiej podpisana została umowa konsorcjalna, której celem jest szczegółowe opracowanie oraz realizacja Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”.

- Nowoczesne laboratoria, współpraca ze światem nauki, edukacja bazująca na najnowszych technologiach i odpowiadająca na realne potrzeby rynku, to przepis na innowacyjną gospodarkę - powiedziała Minister Jadwiga Emilewicz. - Budowa Kampusu, czyli nowej przestrzeni laboratoryjno-badawczej GUM na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, wpłynie na wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, sektorem badań, systemem innowacji i przedsiębiorcami. Skupiając wykwalifikowaną kadrę i najnowocześniejszą aparaturę stanie się ważnym ośrodkiem naukowo–badawczym, co przełoży się na rozwój Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Liczę, że Kampus będzie miejscem wyjątkowym, gdzie spotykać się będą ludzie, idee, pomysły, a efekty ich prac będą wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również̇ dla instytucji państwowych - podsumowała planowaną inwestycję minister Emilewicz.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM będzie posiadał ściśle współpracujące ze sobą stanowiska pomiarowe wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę. Całość ma odpowiadać najnowszym trendom światowym, zaspokajając jednocześnie potrzeby przedsiębiorstw i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy.

W Kampusie będą realizowane projekty badawcze, które wynikają z potrzeb zgłaszanych przez krajowy przemysł, służby państwowe i środowisko naukowe. Są to badania dotyczące m.in.:
1. nowych technologii w zakresie energetyki,
2. chorób cywilizacyjnych, nowych leków oraz medycyny regeneracyjnej,
3. zaawansowanych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
4. nowoczesnych technologii materiałowych,
5. środowiska naturalnego.

Powołanie Konsorcjum GUM–PŚK umożliwi efektywną współpracę naukowo–badawczą, prowadzenie wspólnych projektów, zwiększy potencjał wysoko kwalifikowanej kadry, umożliwi realizację zadań w zakresie działalności gospodarczej, tj. usług badawczych, badań na zlecenie, prac rozwojowych dla sektora przedsiębiorstw. Budowa nowej przestrzeni laboratoryjno-badawczej i realne partnerstwo ze światem nauki przyczyni się̨ też do szybszego unowocześnienia krajowego przemysłu, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wagę projektu dla Głównego Urzędu Miar i polskiej metrologii uzasadnia Maciej Dobieszewski, p.o. prezesa GUM.
- Silna, umożliwiająca rozwój krajowa instytucja metrologiczna jest zawsze katalizatorem gwałtownego wzrostu gospodarczego kraju. Dotychczasowe usytuowanie siedziby Głównego Urzędu Miar w budynku zabytkowym, w centrum Warszawy, między innymi ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne, drgania i brak możliwości instalacji nowoczesnej klimatyzacji, uniemożliwia rozwój laboratoriów konieczny dla rozwiązywania podstawowych problemów polskiej gospodarki – podkreślił prezes Dobieszewski. - W krajach gospodarczo rozwiniętych przeniesienie, usytuowanych podobnie jak GUM, siedzib krajowych instytucji metrologicznych nastąpiło w okresie ostatnich 30 lat. Przykładem są tu: USA, Chiny, Korea, Turcja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Irlandia, Francja, Austria, Finlandia, Szwecja, Norwegia, a nawet Egipt, Grecja i Islandia.

Projektu budowy Kampusu przewiduje też wyposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i aparaturę B+R, aby stanowić zaplecze niezbędne do prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz posłuży do rozpowszechniania na szeroką skalę wyników takich działań poprzez szkolenia, otwarte bazy danych, otwarte oprogramowanie oraz publikacje i / lub transfer wiedzy.

Według prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego, rektora Politechniki Świętokrzyskiej jest to projekt o bardzo dużym znaczeniu nie tylko dla GUM, ale także dla Województwa Świętokrzyskiego i jego środowiska akademickiego, w tym dwóch największych uczelni – Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
- Województwo Świętokrzyskie uzyskuje Kampus Laboratoryjny o międzynarodowym znaczeniu. Politechnika otrzymuje możliwość współpracy w laboratoriach na światowym poziomie i świadczenia usług badawczo rozwojowych dla przemysłu, a także możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych na skalę międzynarodową, współpracę naukowo–badawczą czy zatrudnienie absolwentów – zaznaczył prof. Trąmpczyński.

Podkreślił też, że podpisana umowa stanowi istotny, obok studium wykonalności, załącznik do wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, który winien być złożony do końca października 2018 r.

Wartość projektu to ok. 160 000 000 zł. Będzie realizowany w latach 2019 - 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego RPO.