Terminy składania pit online przez płatników

Dla płatników terminy przekazywania deklaracji i informacji do urzędów skarbowych w pewnych przypadkach są różne w zależności od formy. Niektóre z nich mogą być przekazywane wyłącznie przez internet w formie pit online.

Terminy składania pit online przez  płatników

Informacja PIT-11 sporządzana jest dla podatników, którzy samodzielnie dokonują rocznego rozliczenia podatku. Płatnik sporządza informację o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych i odprowadzonych przez niego zaliczkach na podatek dochodowy w roku minionym i przekazuje ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika nierezydenta – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. PIT-11 płatnik przekazuje do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - jeżeli składa urzędom skarbowym wyłącznie pit online przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym samym terminie przekazuje PIT-11 podatnikom w dowolnej formie: pit online lub papierowej. Natomiast termin do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym obowiązuje, jeżeli płatnik informacje składa urzędowi skarbowemu w formie pisemnej ( możliwe w przypadku zatrudnienia do 5 pracowników).

Jeśli w trakcie roku podatkowego ustanie obowiązek poboru zaliczki płatnik sporządza PIT-11 w okresie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku podatnika. W razie zaprzestania działalności płatnik sporządza pit-11- przed upływem terminu dla złożenia tej informacji.

Rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40 dokonują płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie PIT-12. Deklarację pit online składają do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Termin do końca stycznia jest wymagany - jeżeli płatnik roczne obliczenie podatku składa urzędowi skarbowemu w formie pisemnej (dopuszczalne w przypadku firmy zatrudniającej do 5 pracowników).

Organy rentowe jako płatnicy w terminie do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego przesyłają podatnikowi oraz organowi skarbowemu na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatku podatników, którzy uzyskują dochody z emerytur i różnego typu rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Jeśli podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych podatnicy przesyłają druk PIT-11A.

W terminach określonych dla PIT-11 lub PIT-40 płatnicy dokonujący wypłat należności wolnych od podatku osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-R. Jeden egzemplarz informacji płatnik przesyła do urzędu skarbowego, a drugi egzemplarz powinien przekazać podatnikowi.

Termin składania PIT-8C - o wypłaconym stypendium, wysokości przychodów z tytułu dokonywanych innych wypłat należności lub świadczeń to ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym - jeżeli płatnik informacje składa urzędom skarbowym wyłącznie przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej (pit online) oraz podatnikom . Ostatni dzień stycznia roku następującego po roku podatkowym - jeżeli płatnik informacje składa urzędowi skarbowemu w formie pisemnej.

Informacje IFT-3/IFT-3R - o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy oraz IFT/A (informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów)) sporządza się do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek odbiorcy - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i trzeba przesłać odbiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesłanie rocznych deklaracji PIT 4R oraz PIT-8AR wymagane jest do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w formie pit online lub papierowej, jeśli taka jest dopuszczalna.

artykuł partnera

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------