Terminy składania pit online przez płatników

Dla płatników terminy przekazywania deklaracji i informacji do urzędów skarbowych w pewnych przypadkach są różne w zależności od formy. Niektóre z nich mogą być przekazywane wyłącznie przez internet w formie pit online.

Terminy składania pit online przez  płatników

Informacja PIT-11 sporządzana jest dla podatników, którzy samodzielnie dokonują rocznego rozliczenia podatku. Płatnik sporządza informację o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych i odprowadzonych przez niego zaliczkach na podatek dochodowy w roku minionym i przekazuje ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika nierezydenta – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. PIT-11 płatnik przekazuje do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - jeżeli składa urzędom skarbowym wyłącznie pit online przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym samym terminie przekazuje PIT-11 podatnikom w dowolnej formie: pit online lub papierowej. Natomiast termin do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym obowiązuje, jeżeli płatnik informacje składa urzędowi skarbowemu w formie pisemnej ( możliwe w przypadku zatrudnienia do 5 pracowników).

Jeśli w trakcie roku podatkowego ustanie obowiązek poboru zaliczki płatnik sporządza PIT-11 w okresie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku podatnika. W razie zaprzestania działalności płatnik sporządza pit-11- przed upływem terminu dla złożenia tej informacji.

Rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40 dokonują płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie PIT-12. Deklarację pit online składają do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Termin do końca stycznia jest wymagany - jeżeli płatnik roczne obliczenie podatku składa urzędowi skarbowemu w formie pisemnej (dopuszczalne w przypadku firmy zatrudniającej do 5 pracowników).

Organy rentowe jako płatnicy w terminie do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego przesyłają podatnikowi oraz organowi skarbowemu na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatku podatników, którzy uzyskują dochody z emerytur i różnego typu rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Jeśli podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych podatnicy przesyłają druk PIT-11A.

W terminach określonych dla PIT-11 lub PIT-40 płatnicy dokonujący wypłat należności wolnych od podatku osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-R. Jeden egzemplarz informacji płatnik przesyła do urzędu skarbowego, a drugi egzemplarz powinien przekazać podatnikowi.

Termin składania PIT-8C - o wypłaconym stypendium, wysokości przychodów z tytułu dokonywanych innych wypłat należności lub świadczeń to ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym - jeżeli płatnik informacje składa urzędom skarbowym wyłącznie przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej (pit online) oraz podatnikom . Ostatni dzień stycznia roku następującego po roku podatkowym - jeżeli płatnik informacje składa urzędowi skarbowemu w formie pisemnej.

Informacje IFT-3/IFT-3R - o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy oraz IFT/A (informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów)) sporządza się do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek odbiorcy - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i trzeba przesłać odbiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesłanie rocznych deklaracji PIT 4R oraz PIT-8AR wymagane jest do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w formie pit online lub papierowej, jeśli taka jest dopuszczalna.

artykuł partnera