Cedzyna się zmienia. Podpisano umowę

Ścieżka rowerowa, ścieżka spacerowa, nowe oświetlenie oraz tablice informacyjne, ławki i kosze na śmieci – to wszystko pojawi się wokół zalewu w Cedzynie przed wakacjami 2019.

Cedzyna się zmienia. Podpisano umowę


Dziś podpisano umowę między urzędem gminy w Masłowie a Zakładem Remontowo Budowlanym „Wojtczak” z Woli Kopcowej na zagospodarowanie terenu wokół zalewu Cedzyna.

Wokół zalewu powstaną również stanowiska obserwacyjne bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej w postaci altan, ścieżki nadrzewne do obserwacji ptaków, trasa edukacyjną dla dzieci oraz zaplecze sanitarne.

Ponad 2,5 mln zł uzyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6 „Rozwój miast” (PI 6 d) Działanie: 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” .

qsw 04.12.2018