Trwa weryfikacja kandydatek do Kieleckiej Rady Kobiet

23 kandydatki złożyły swoje aplikacje w naborze na członkinie Kieleckiej Rady Kobiet. 15 października 2019 r. upłynął termin składania dokumentów.

Trwa weryfikacja kandydatek do Kieleckiej Rady Kobiet


W chwili obecnej ratusz weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym. Zgodnie z warunkami naboru, kandydatki muszą być mieszkankami Kielc, mieć ukończone co najmniej 18 lat, a ich kandydatury musiały zostać poparte dwiema rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub grupy co najmniej 10 osób fizycznych.

Kielecka Rada Kobiet, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce, będzie liczyć od 9 do 15 członkiń, z zastrzeżeniem, że ich liczba musi być nieparzysta. Kadencja Rady zakończy się wraz z upływem kadencji Prezydenta Kielc.

Na podstawie zweryfikowanej listy kandydatek spełniającej warunki formalne, Prezydent Bogdan Wenta w ciągu 14 dni od zakończenia naboru dokona wyboru członkiń Rady.

W przypadku większej liczby osób niż wymagana, utworzona zostanie lista rezerwowa, która zostanie wykorzystana w przypadku zmniejszenia składu osobowego w trakcie kadencji.

Kielecka Rada Kobiet będzie zespołem konsultacyjnym i opiniodawczym dla Prezydenta Kielc. Będzie działać z własnej inicjatywy lub na prośbę Prezydenta m.in. w zakresie inicjowania i współorganizowania akcji o charakterze społecznym, współpracy ze stowarzyszeniami dotyczącymi spraw kobiet czy monitorowania działań Miasta Kielce pod kątem realizowania polityki rodzinnej i społecznej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli, przemocy wobec kobiet itp.).

Członkinie Rady będą pełnić swoje funkcje społecznie. Pracami Rady pokieruje Przewodnicząca Rady wybrana na pierwszym posiedzeniu Rady zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.